Veel

Inglise keel

Ladina tähestikul põhinevate inglise ja eesti keele tavakirja tähestike kokkulangevad tähed on sarnased ka punktkirjas. Inglise keelt emakeelena kõnelevates maades on inglise keele jaoks kasutusel kaks punktkirjaviisi: tähttäheline kiri ehk nn grade 1 ja lühendkiri ehk nn grade 2. Valdav enamik nendes maades väljaantavatest punktkirjatrükistest on lühendkirjas.

 

Eestis kohandatavate inglise keele õppematerjalide puhul kasutatakse lühendamata punktkirja, sest see on vajalik sõnade kirjapildi ja õigekirja õppimiseks. Siinses juhendis inglise keele lühendkirja ei käsitleta.

 

Tähestike sarnasuse tõttu saab seega ingliskeelsete õppematerjalide kohandamiseks punktkirja kasutada standardi “English Braille grade 1” kirjaviisi või eesti keele tähestikku. Oluline on teada, et inglise ja eesti keele punktkiri erinevad mõningate kirjavahemärkide tähistamise poolest. Näiteks kirjavahemärk punkt on eesti keele punktkirjas punkt 3, kuid inglise keele punktkirjastandardis on selleks 256; ülakoma e apostroof on eesti keeles punkt 5, kuid inglise keeles punkt 3.

 

Inglise keele õpikute kohandamisel punktkirja kasutatakse  kirjavahemärkide puhul eesti keelele omast märgistust. Seda eelkõige õpikutes, kus peale ingliskeelse teksti on ka eestikeelset teksti. Ainult ingliskeelsete õpikute puhul võiks nende kohandamisel eelistada inglise keele punktkirjastandardi järgimist.

 

Inglise keele õppimisel on olulisel kohal foneetiliste märkide e hääldusmärkide tundmine. Need märgid on esitatavad ka punktkirjas.

 

Järgnevalt on toodud inglise keele tähestik ja foneetiliste märkide loend.