Veel

BRAILLE NOODIKIRI

Braille noodikirja lõi Louis Braille 1828. aastal. See on pimedatele loodud viis muusikat kirja panna. Nüüdseks on see kasutusel kogu maailmas. Braille väljatöötatud noodikirjas on võimalik märkida nii noote, oktaave, harmooniat ja muid sümboleid.

 

Braille noodikiri kasutab sama kuuepunktisüsteemi kui Braille tavakiri. Braille noodikirja märgid  kannavad  eri tähendusi võrreldes Braille tavakirjaga.  Muusikat, mida võib kirjutada nägijate kirjas, võib täielikult kirjutada ka Braille kirjas.

 

Siinne kokkuvõte Braille noodikirjast on ülevaatlik ning hõlmab eeskätt üldhariduskoolide muusikaõpetuse ainekavaga seonduvat. Braille noodikirjas on suund liikuda ühtse standardi poole, sest piirkonniti on veel erinevusi.

Pilt, millel on kujutatud kuvatõmmis

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

             C        D       E       F       G       A       H        C

             DO      RE   MI     FA    SOL    LA     SI       DO

             JO       LE    MI     NA    SO     RA     DI       JO

kaheksandiknoot  
kaheksandikpaus 

 

145    15       124   1245   125     24      245    1346

 

⠿⠙  ⠿⠑  ⠿⠋  ⠿⠛   ⠿⠓  ⠿⠊   ⠿⠚   ⠿⠭

 

C       D        E       F      G     A       H    paus

do     re      mi     fa    sol     la      si

 

Põhirida, millest lähtuvad ka teised rütmivältused.

 

veerandnoot

 

veerandpaus 

1456   156    1246  12456     1256    246  2456   1236

                              

⠿⠹   ⠿⠱  ⠿⠫   ⠿⠻     ⠿⠳    ⠿⠪  ⠿⠺  ⠿⠧

 

 C       D       E         F         G         A      H   paus

do       re    mi       fa        sol        la     si

 

Veerandnoodi tähis on punkt 6, mis lisandub kaheksandiknoodile.

 

poolnoot 

 

poolpaus 

 

1345    135    1234   12345   1235   234   2345  136

                                

⠿⠝   ⠿⠕   ⠿⠏    ⠿⠟   ⠿⠗  ⠿⠎  ⠿⠞  ⠿⠥

 

 C       D        E          F       G       A      H    paus

 do      re     mi        fa      sol      la     si

 

Poolnoodi tähis on punkt 3, mis lisandub kaheksandiknoodile.

 

 

täisnoot 
täispaus  
kuueteistkümnendiknoot  
kuueteiskümnendikpaus .

13456    1356    12346   123456    12356    2346   23456     134

                

⠿⠽      ⠿⠵    ⠿⠯    ⠿⠿      ⠿⠷    ⠿⠮    ⠿⠾    ⠿⠍

 

 C            D          E         F            G         A         H    paus

 do          re       mi       fa          sol        la         si

 

Täisnoot ja kuueteistkümnendiknoot märgitakse ühtmoodi: lisatakse punktid 3 ja 6 kaheksandiknoodile.

 

Näide

Noodipikkused, pausid, helikõrgused, taktijooned ja lõpujoon.

 

 

           
 

 

Rütmide grupeerimine

Kui taktiosa koosneb neljast  kuueteistkümnendiknoodist, siis kirjutatakse punktidega 3, 6 ainult nelikrühma esimene noot.

Näide

Gupeerimisest

 

 

 

 

Näide

Noodikiri kui kaheksandik- ja kuueteistkümnendiknoodid on samas taktis. Sel juhul kirjutatakse rütmid välja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astmenimede tähistamine

 

245     123     134     1345   234    1235   145     1234

 

⠿⠚  ⠿⠇ ⠿⠍  ⠿⠝  ⠿⠎ ⠿⠗  ⠿⠙  ⠿⠏

 

jo       le    mi       na      so     ra       di    paus

 

Astmenimede tähiseks on silbi esimene täht.

Astmenimed jo, le, mi, na, so, ra, di märgitakse silbina või esitähega nagu j, l, m, n, s, r, d. Paralleelselt kasutatakse ka numbrilist märkimist Rooma numbrites, sel juhul j-I, l-II, m-III, n-IV, s-V, r-VI, d-VII. Pausi märgitakse samuti sõna esimese tähe p-järgi.

 

Nt jo, mi, so, paus – j,m,s,p

Astmenimede helivältuste märkimise järjekorras märgitakse esmalt astmenimi ja seejärel helivältus. Helivältus märgitakse langetatud numbriga. Noodid kirjutatakse ilma tühikuta, sest tühik tähistab taktijoont. Kui järjestikku on mitu sama vältusega astmenime, siis kirjutatakse vältuse numbrililine tähis vaid esimese noodi ette.

 

Astmenimede vältused langetatud numbriga

 

⠿⠂ (2) täisnoot

⠿⠆ (23) poolnoot

⠿⠲ (256) veerandnoot

⠿⠦ (236) kaheksandiknoot

⠿⠂⠿⠖  (2, 235) kuueteistkümnendiknoot

Alteratsioonimärgid

 

146            126              16

⠿⠩     ⠿⠣     ⠿⠡  

 

diees      bemoll      bekarr

                      

 

Astmenimede altereerimisel kirjutatakse astmenimi silbina välja, ei lühendata esitähega. Nt kõrgendatud so (s)– si, madaldatud ra (r)-ru

 

Kui helistikus on 1-2 helistikumärki  nt 2 dieesi, siis märgitakse need kaks dieesi märki eraldi välja. Kui aga helistikus on üle kahe helistikumärgi, siis märgitakse number, mitu helistikumärki peab olema, ja seejärel dieesi- või bemollimärk.

Nt Si-mažoor 5 dieesi – 5  (15) ja dieesimärk (146).

 

Näide

Bekarrid ja dieesid ning kahesugune kirjutusviis.

 

 

 

 

Pilt, millel on kujutatud tekst

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Noodivõtmed

 

Jo-võtme  puhul võrdsustatakse astmenimi JO ja tähtnimi, mis tähistab JO asukohta absoluutses helikõrguses. Konkreetne võtmemärk puudub. Nt J = F,

J = G.

 345, 34, 123      viiulivõti ehk g-võti

345, 3456, 123   bassivõti ehk f-võti

 

345, 346 ,123      c-võti                          

Nt bassivõtme, alteratsiooni märkide ja taktimõõdu kirjutamise järjekord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktaavide tähistamine

 

Samas oktaavis kirjutatakse oktaavimärk noodi ette sel juhul, kui hüpe on üle kvindi. Nt 1. oktaavi  c (do) ja esimese 1. oktaavi a (la). Kõrvaloktaavide puhul kirjutatakse oktaavimärk sel juhul, kui nootide vaheline kaugus on suurem kui terts.  Nt 1. oktaavi c (do) ja väikese oktaavi g (sol). Oktaavimärk käib vahetult noodi ette. Nt 2. oktaavi dis (re-diees) kirjutatakse järgmisel viisil: diees, oktaav, noot ehk 146,46,15.

 

 

Subkontraoktaav  (4, 4)  ⠿⠈⠿⠈

Kontraoktaav (4) ⠿⠈

Suur oktaav (45)  ⠿⠘

Väike oktaav (456)  ⠿⠸

1. oktaav (5)  ⠿⠐

2. oktaav (46)  ⠿⠨

3. oktaav (56) ⠿⠰

4. oktaav (6) ⠿⠠

5. oktaav (6, 6) ⠿⠠⠿⠠ 

Näide

Oktaavide nimetused klaviatuuril ja noodijoonestikul.

 

 

Näide

Noodinäide oktaavide märkimise kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taktimõõt

 

Taktimõõt kirjutatakse noodikirjas esimesena välja, seejärel noodivõti, juhul kui puuduvad helistikumärgid. Helistikumärkide korral kirjutatakse taktimõõt helistikumärkide järel.

 

Takti-, lõpujoon ja kordusmärgid

 

Taktimõõtu väljendab kas lihtmurd või täht C (4/4). Nt 2/4, C = 4/4, 3/4 , 3/8, 6/8 jne. Alla breve ehk 2/2 tähistatakse  märgiga (456) ⠿⠸.

 

taktijoon

tühik

-

Pilt, millel on kujutatud hoone

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

taktijoone spetsisaal-märgistus

123

Pilt, millel on kujutatud hoone

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

lõpujoon

⠣ ⠅

126, 13

kahekordne taktijoon

⠣ ⠅ ⠄

126, 13, 3

kordusmärgid algavad

⠣ ⠶

126, 2356

kordusmärgid lõpevad

⠣ ⠆

 

126, 23

 

 

esimene volt

⠼ ⠂

 

3456, 2

 

teine volt

⠼ ⠆

 

3456, 23

terve takti kordus

 

2356

segno algus

 

346

segno lõpp

 

16

latern

⠬ ⠇

 

346, 123

Lihtintervallid

sekund 2

34

terts 3

346

kvart 4

3456

kvint 5

35

sekst 6

356

septim 7

25

oktaav 8

36

Pilt, millel on kujutatud laud

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

 

Näide

Intervallid viiuli- ja bassivõtmes, c-noodist alla ja üles ehitatult.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünaamika ja agoogika

 

Dünaamika on märgitud itaaliakeelsete sõnade või lühenditega ning märgitakse noodi ette tühikuteta. Dünaamikaväljenditele (nagu  p või f) järgneb punkt 3. Tekstiosale  järgneb alati märk ⠿⠜, olgu need üksikud sõnad, lühendid või sõnarühm. Sellele märgile ei järgne tühikut.

Näide dünaamikast

 

⠿⠜ ⠿⠏ ⠿⠜ ⠿⠉

 

mezzo forte

 

⠜ ⠍ ⠋

345, 134, 124

mf

forte

 

⠜ ⠋

345, 124

f

fortissimo

 

⠜ ⠋ ⠋

345, 124, 124

ff

mezzo piano

 

⠜ ⠍ ⠏

345, 134, 1234

mp

piano

 

⠜ ⠏

345, 1234

p

pianissimo

 

⠜ ⠏ ⠏

345, 1234, 1234

pp

crescendo/cresc

 

⠜ ⠉ ⠗

⠑ ⠉ ⠄

345, 14, 1235,

15, 14, 3

crescendo/cresc algus

 

⠜ ⠉

345, 14

crescendo/cresc lõpp

 

⠜ ⠒

345, 25

diminuendo/dim

 

⠜ ⠙ ⠊

⠍ ⠄

345, 145, 24,

134, 3

diminuendo/dim algus

 

⠜ ⠙

345, 145

diminuendo/dim

lõpp

 

⠜ ⠲

345, 256

Eri võtted muusika esituseks

staccato

236

agogic accent

⠸ ⠦

456, 236

accent

⠨ ⠦

46, 236

kahe noodi vahelise legato algus

14

 

Pilt, millel on kujutatud antenn

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

kahe noodi vahelise legato lõpp

⠉ ⠉

14, 14

Pilt, millel on kujutatud antenn

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

pidekaar

⠈ ⠉

4, 14

Pilt, millel on kujutatud muusika, kitarr

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

nelja ja enama noodi (akordi) legato algus

⠰ ⠃

56, 12

nelja ja enama noodi (akordi) legato lõpp

⠘ ⠆

45, 23