Tartu Emajõe Kooli vastuvõtu tingimused ja kord


Käesolev kord kehtestatakse „Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse“ § 27, haridus- ja teadusministri määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“, haridus- ja teadusministri määruse nr 67 „Hariduslike erivajadustega õpilaste klassidesse ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord“ ning Tartu Emajõe Kooli põhimääruse alusel.


1. Kooli vastuvõtmine
1.1. Tartu Emajõe Kooli võetakse vastu pimedaid ja vaegnägevaid ning nägemis-liitpuudega õpilasi.
1.2. Vastuvõtu aluseks on õpilase nägemisteravuse ja vaatevälja näitajad, arsti teatis nägemisseisundi kohta ning kooli õppe- ja vastuvõtukomisjoni otsus.
1.3. Kooli õppe- ja vastuvõtukomisjon teeb õpilase kooli vastuvõtmise otsuse koolile esitatud dokumentide, lapse ja lapsevanemaga/hooldajaga vestluse ning lapse funktsionaalse nägemise hindamise alusel.
1.4. Tartu Emajõe Kooli võetakse vastu pimedad ja vaegnägevad õpilased, kelle:
1) nägemisteravus paremini nägeval silmal on 0-0,05 (pimedad) või
2) nägemisteravus koos korrektsiooniga (prillid) paremini nägeval silmal on 0,05-0,3 või
3) tsentraalne skotoom või vaateväli kitsam kui 30°.
1.5. Gümnaasiumisse võetakse vastu pimedad ja vaegnägevad õpilased, kelle põhikooli lõputunnistusel või aastahinnetes ei esine „mitterahuldavat“ hinnet ning kelle käitumine on vähemalt „rahuldav“.
1.6. 11. klassi (gümnaasiumi 1. klassi) võetakse põhikooli lõputunnistuse alusel.

2. Põhikooli vastuvõtmisel esitatavad dokumendid
2.1. lapsevanema/hooldaja kirjalik avaldus;
2.2. lapsevanema/hooldaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud koopia (koopiat ei ole vaja, kui avaldus esitatakse digitaalselt allkirjastatult);
2.3. õpilase isikuandmete kaart;
2.4. lapse sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud koopia;
2.5. õpilase tervise kaart (perearstilt);
2.6. silmaarsti tõend või teatis nägemise seisundi kohta;
2.7. 1. klass astuva õpilase koolivalmiduskaart (lasteaias käinud lapse kohta);
2.8. õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart (eelnevast koolist);
2.9. väljavõte õpilasraamatust (eelnevast koolist);
2.10. klassitunnistus koos väljavõttega õppeveerandi kestel saadud hinnetest juhul, kui koolivahetus toimub õppeaasta kestel;
2.11. vajadusel pikapäevarühma või õpilaskodu avaldus;
2.12. vajadusel nõustamiskomisjoni otsus.

3. Gümnaasiumisse astumisel esitatavad dokumendid
3.1. gümnaasiumisse sisseastumisavaldus;
3.2. põhikooli lõputunnistuse koopia;
3.3. õpilase tervisekaart (perearstilt);
3.4. silmaarsti tõend või teatis nägemise seisundi kohta;
3.5. vajadusel õpilaskodu avaldus;
3.6. õpilase sünnitunnistuse koopia;
3.7. lapsevanema/hooldaja isikut tõendava dokumendi koopia;
3.8 õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart (eelnevast koolist);
3.9. väljavõte õpilasraamatust (eelnevast koolist).