Avalik teave

Hoolekogu


Tartu Emajõe Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu koosseisu kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, õpilasesinduse, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

Hoolekogu koosseis (kinnitatud haridus- ja teadusministri 19.01.2022 käskkirjaga nr 1.1-2/22/20):

Nimi Esindatav koostööpartner E-posti aadress
Ülle Veede

Hoolekogu esimees

Toetava organisatsiooni esindaja,

Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja keskus

ulle.veede@harno.ee
Jane Kaasik Lapsevanemate esindaja janekaasik@hot.ee
Gerli Kangur Vilistlaste esindaja gerlikangur76@gmail.com
Riina Kiting Õppenõukogu esindaja riina.kiting@tek.tartu.ee
Senta Michelson

Toetava organisatsiooni esindaja,

Tartu Puuetega Inimeste Koda

sentam2002@yahoo.com
Tiiu Rahuoja

Kooli pidaja esindaja,

Haridus- ja Teadusministeerium

tiiu.rahuoja@hm.ee
Sten-Erich Virkus Õpilaste esindaja stenvirkus2@gmail.com

Hoolekogu tegevuse aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning haridus- ja teadusministri 03.12.2010 määrus nr 69 "Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord"

Tartu Emajõe Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu koosseisu kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, õpilasesinduse, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

Hoolekogu koosseis (kinnitatud haridus- ja teadusministri 19.01.2022 käskkirjaga nr 1.1-2/22/20):

Hoolekogu tegevuse aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning haridus- ja teadusministri 03.12.2010 määrus nr 69 "Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord"

Nimi Esindatav koostööpartner E-posti aadress
Ülle Veede

Hoolekogu esimees

Toetava organisatsiooni esindaja,

Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja keskus

ulle.veede@harno.ee
Jane Kaasik Lapsevanemate esindaja janekaasik@hot.ee
Gerli Kangur Vilistlaste esindaja gerlikangur76@gmail.com
Riina Kiting Õppenõukogu esindaja riina.kiting@tek.tartu.ee
Senta Michelson

Toetava organisatsiooni esindaja,

Tartu Puuetega Inimeste Koda

sentam2002@yahoo.com
Tiiu Rahuoja

Kooli pidaja esindaja,

Haridus- ja Teadusministeerium

tiiu.rahuoja@hm.ee
Sten-Erich Virkus Õpilaste esindaja stenvirkus2@gmail.com