Õpilaskodu kodukord

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Tartu Emajõe Kooli õpilaskodu kodukorra täitmine on kohustuslik kõigile Tartu Emajõe Kooli õpilastele ja töötajatele.
1.2 Tartu Emajõe Kooli õpilaskodus on võimalik taotleda kohta kõigil väljaspool Tartu linna elavatel Tartu Emajõe Kooli õpilastel. Õpilaskodu koha saamiseks tuleb esitada täisealisel õpilasel või alaealise õpilase vanemal (eeskostjal/hooldajal) kirjalik avaldus igal sügisel enne õppeaasta algust. Uuel õpilasel on tarvis lisada avaldus teistele kooli vastuvõtuks vajalikele dokumentidele.
1.3 Õpilaskodusse vastuvõetud õpilastele võimaldatakse õpilaskodus elamine õppeperioodil (v.a koolivaheaegadel) kindlaksmääratud rühmas ja toas. Eluruumi võib vahetada ainult õpilaskodu juhataja nõusolekul.
1.4 Õpilaskodu avatakse pühapäeval kell 17.00 ja suletakse reedel kell 16.00.
1.5 Õpilased lahkuvad reedel ja saabuvad pühapäeval lapsevanemaga (eestkostjaga/hooldajaga) kokkulepitud kindlatel kellaaegadel. Gümnaasiumi õpilased valivad iseseisvalt sobiva transpordiliigi ja teavitavad sellest kasvatajat. Kool garanteerib vajadusel õpilaste saatmise ja vastuvõtmise bussi- ja raudteejaamas. Kui õpilane kokkulepitud ajal ei saabu, on lapsevanem või õpilane kohustatud sellest teatama telefonil 742 3493.
1.6 Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli õpilaskodu kodukorra kohaselt, rakendatakse õpilase suhtes põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 sätestatud tingimustel ja korras.
1.7 Kooli õpilaskodu kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel (www.tek.tartu.ee) ja kooli õpilaskodus.
1.8 Õpilaskodu õpilastele laieneb lisaks õpilaskodu kodukorrale ka Tartu Emajõe Kooli kodukord.
1.9 Õpilaskodus kasutatakse jälgimisseadmestikku. Jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitamiseks kasutatakse õpilaskodu välisuksele paigutatud kleebist, millel on „Videovalve“ märgistus.

2. ÕPILASKODU REEGLID

Olles õpilaskodus, tean, et see on minu kodu ja selles kehtivad reeglid on abiks kohanemisel ja elamisel.

Et oleks hea elada:
1) tean, et õpilaskodu asjad on meie ühine vara;
2) olen meeldivaks kaaslaseks teistele õpilastele;
3) hoian korras oma toa ja isiklikud asjad;
4) hinnalised isiklikud esemed registreerin kasvataja juures.
2.1. Tundide ajal on toad osaliselt lukustatud. Õpilasel on keelatud ust seestpoolt lukustada. Õppetöö ajal on keelatud viibida õpilaskodus ilma mõjuva põhjuseta.
2.2. Õpilase linnaminek toimub ainult kasvataja teadmisel. Õpilaskodus peab olema hiljemalt kell 21.30. Hilisema tuleku korral tuleb kasvatajalt taotleda eriluba, mis fikseeritakse vastavas päevikus.
2.3. 17.00-18.30 valmistub õpilane järgmiseks koolipäevaks.
2.4. Öörahu algab noorematel (alla 14. aastased) kl. 21.30 Muusikat, muinasjutte, heliraamatuid võib kuulata kella 22.00-ni. Vanematel õpilastel (vanuses 14. aastat ja vanemad) algab öörahu kell 22.00, mil nad viibivad oma tubades ja võivad vaikselt muusikat kuulata kella 23.00-ni.
2.5. Öörahu kestab 23.00 – 7.00.
2.6. Öörahu ajal peab majas olema vaikne, õpilased peavad viibima oma toas.
2.7. Kodukorra rikkumised arutatakse läbi kasvatajaga, vajadusel konsulteeritakse õpilaskodu juhatajaga.
2.8. Tubakatoodete, alkoholi, narkootiliste ainete ja ohtlike esemete toomine, omamine ja tarvitamine/hoidmine on õpilaskodu ruumides ja kooli territooriumil keelatud. Kui need leitakse, siis konfiskeeritakse.
2.9. Kui tekib kahtlus, et õpilane on tarvitanud alkoholi, siis on kasvatajal ja juhtkonna esindajal õigus kasutada alkomeetrit.
2.10. Kui õpilane rikub õpilaskodu kodukorra reegleid, põhjustades sellega erilisi ohuolukordi, on kasvatajal õigus teha avaldus või kutsuda kohale politsei.
2.11. Kõik õpilaskodu elanikud on kohustatud hoidma oma toas puhtust ja korda ning heaperemehelikult ja säästlikult kasutama õpilaskodu vara.
2.12. Õpilaskodu seintele, akendele, ustele on plakatite ja kaunistuste kleepimine lubatud ainult kokkuleppel kasvatajaga.
2.13. Seinte, lagede, põrandate, uste, mööbli lõhkumise ja rikkumise hüvitamine toimub kokkuleppel õpilase vanemaga (eestkostjaga/hooldajaga).
2.14. Õpilased võivad kaasa võtta isiklikke asju (muusikariistu, mänguasju jms), mille kadumise või purunemise eest kool ei vastuta.
2.15. Õpilaskodus on keelatud kasutada lisakütteseadmeid.
2.16. Pesuvahetus toimub iga teise nädala teisipäeval.
2.17. Kooli inventari on keelatud õpilaskodust välja viia v.a kooli õuealale õppe- ja kasvatus eesmärgil kasutatavaid vahendeid.
2.18. Helistamiseks kasutab õpilane üldjuhul isiklikku mobiili, kokkuleppel kasvatajaga õpilaskodu telefoni.
2.19. Õpilane võib lifti kasutada ainult õpetaja/kasvataja loal.

3. TOITLUSTAMINE

Hommikusöök: kell 7.40 - 8.00
Lõunasöök:
E.-R. kell 11.45 - 12.30
Õhtuoode vastavalt rühma korrale (E-N kell 16.00-17.00, R kell 14.00-15.00)
Õhtusöök:
E.-N. kell 18.30 - 19.00
3.1. Toitlustamine toimub riigi kulul 4 korda päevas. Sööklas ja kooli kodulehel on välja pandud 2 nädala menüüd.
3.2. Õpilase puudumisest tuleb teatada esimesel võimalusel. Õpilane arvatakse toidult maha puuduma jäämisele järgneval päeval.
3.3. Õpilane siseneb sööklasse ilma välisriiete ja peakatteta.
3.4. Enne sööki on tarvis pesta käsi.
3.5. Õpilased söövad kindlaksmääratud lauas ja kindlaksmääratud vaheajal. Toitlustamine toimub ainult söögivahetundide ajal.
3.6. Oma nõud koristab laualt iga õpilane ise.
3.7. Viimased lauast lahkujad viivad ära ka järelejäänud söögid.

4. RIIETUS JA HÜGIEEN

4.1. Õpilane saabub õpilaskodusse puhaste ja tervete riietega ning korrastatud välimusega.
4.2. Vahetusjalanõud on õpilaskodus kohustuslikud.
4.3. Õpilane omab vastavalt ilmastikule sobivaid riideid ja jalatseid kogu nädalaks. Vajalikud on kooli-, toa-, õue- ja peoriiete komplektid.
4.4. Soovitav on riided märgistada.
4.5. Vajadusel on võimalik kasutada pesumasinat kasvataja juhendamisel. Pesupulbri olemasolu on soovitatav. Pesu pesemine peab olema lõpetatud hiljemalt kell 21.30.
4.6. Musta pesu hoidmiseks on vajalik musta pesu kott.
4.7. Õpilasel on isiklikud hügieenitarbed.
4.8. Õpilane viib igal hommikul läbi hügieeniprotseduurid, riietub puhtalt ning teeb oma voodi ning korrastab toa.
4.9. Õpilane hoolitseb igapäevaselt oma keha puhtuse eest.
4.10. Õpilane pühib toa põrandad ja võtab tolmu vastavalt vajadusele ning tagab toa üldise korrasoleku.

5. TERVIS

5.1. Õpilaskodusse on keelatud saata haiget last.
5.2. Nädala sees haigestunud lapse kojusaatmise õigus on kooliõel või kooli juhtkonnal kooskõlastatult lapsevanemaga.

6. KÜLASTAMINE

6.1. Hea koostöö lapsevanemate ja kasvatajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele õpilaskodus. See omakorda soodustab igati lapse arengut.
Teie külaskäigud on teretulnud!
6.2. Õpilane võib kutsuda külalisi, saades selleks eelnevalt nõusoleku kasvatajalt, kes fikseerib külalise saabumise ja lahkumise aja. Vanemate/hooldajate külaskäigu jaoks ei pea luba küsima.
6.3. Külalised lahkuvad hiljemalt 21.00 õpilaskodust (k.a kooli territooriumilt).

7. TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMINE

Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisel arvestab kool Põhikooli- ja Gümnaasiumi seaduses § 58 sätestatut.
Õpilaste mõjutamiseks rakendatakse järgmist süsteemi:
7.1. Kasvataja, abikasvataja suuline märkus;
7.2. Vestlusring kasvataja ja klassijuhatajaga, märkus koos kojuteatamisega;
7.3. Vestlus kooli juhtkonnaga;
7.4. Lapsevanema või eestkostja kooli kutsumine;
7.5. Ümarlaud;
7.6. Direktori käskkirjaline noomitus;
7.7. Käitumishinde alandamine;
7.8. Õpilaskodu kasutamise õiguse ära võtmine kuni 1 nädalaks;
7.9. Õppenõukogu otsusel õpilaskodu kasutamise õiguse ära võtmine kuni 1 kuuks;
7.10. Õppenõukogu otsusel õpilase õpilaskodu nimekirjast välja arvamine.

8. ÕPILASKODU PÄEVAKAVA

Esmaspäev - neljapäev:
7.00 Äratus
7.00 - 7.40 Hommikune hügieen
7.40 - 8.00 Hommikusöök
8.05 Kooliminek
8.15 Tundide algus
12.10 - 17.00 Neile, kellel õppetunnid läbi: vaba aeg, viibimine õues, osavõtt ringide tööst, liikumismängud, töökasvatuslik tegevus, õppekäigud.
16.00 – 17.00 Õhtuoode
17.00 - 18.30 Hariduslik tegevus (koduste ülesannete lahendamine, lugemine jne)
18.30 Õhtusöök
18.50 - 21.00 Vaba aeg
21.30 Öörahu noorematel (alla 14. aastased)
22.00 Öörahu vanematel (14. aastased ja vanemad)

Reede:
7.00 Äratus
7.00 - 7.40 Hommikune hügieen
7.40 - 8.00 Hommikusöök
8.05 Kooliminek
8.15 Tundide algus
12.10 - 16.00 Neile kellel õppetunnid läbi - koju sõitmine
14.00 – 15.00 Õhtuoode
16.00 Õpilaskodu suletakse