Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamise meetme „Hariduslike erivajadustega õpilaste koolide õpikeskkonna kaasajastamine“ Tartu Emajõe Kooli projekt.

Projekti nimi: „Tartu Emajõe Kooli õpilaskodu Munga 16 rekonstrueerimine“

Projekti kood: 2.5.0300.09-0013

Projekti rakendusüksus: Sihtasutus Innove

Projekti abikõlblik periood: 18.05.2009-03.03.2012

Projekti tegevuste lühikirjeldus: Projekti raames rekonstrueeritakse vastavalt kaasaegsetele õppe- ja elu­tingimustele Tartu Emajõe Kooli õpilaskodu Munga 16 hoone ruumid (umbes 800 m2 ulatuses), arvestades seejuures nägemispuudega ja nägemis-liitpuudega õpilaste erivajaduste spetsiifikaga. Hoone rekonstrueerimise käigus paraneb hoone seisukord, ruumide kasutuse efektiivsus ja hoone viiakse kooskõlla koolides kehtivate tervisekaitse­nõuetega. Projekti tulemusena muutub erivajadustega õpilaste õpikeskkond Tartu Emajõe Koolis sobivamaks, paraneb erivahendite ja tugistruktuuride kättesaadavus, mis tagab senisest paremad võimalused nägemispuudega ja nägemis-liitpuudega õpilastele hariduse omandamiseks.

Projektijuht: Elge Leiten

Struktuuritoetus Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF): 884 175,73 eurot