Tartu Emajõe Kool

Tartu Emajõe Kool on riigikool pimedatele ja vaegnägevatele õpilastele. Koolis õpitakse Põhikooli riikliku õppekava, Gümnaasiumi riikliku õppekava ja Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud ja toimetulekuõppe alusel. Põhikooli riikliku õppekava omandavad õpilased 10 aastaga.
Suurt tähelepanu pööratakse õpilaste orienteerumis- ja liikumis- ning sotsiaalsete oskuste arendamisele. Õppeprotsessis arvestatakse iga õpilase individuaalset eripära.
Kooli õpetajad ja tugispetsialistid omavad eripedagoogilist haridust. Nägemispuudega laste õpetamise alal täiendatakse end nii kodumaiste kui ka välislektorite abil korraldatud kursustel. Mitmed pedagoogid on läbinud erialaseid koolitusi Soomes, Saksamaal ja USA-s.
Vajadusel nõustatakse tavakoolis õppivaid nägemispuudega lapsi, nende õpetajaid ja peresid, samuti ka nägemispuudega väikelaste peresid.
Viimastel aastatel on kool saanud palju tööd hõlbustavaid abivahendeid. Ülemaailmseid suundumusi silmas pidades pöörab Tartu Emajõe Kool suurt tähelepanu infotehnoloogiale. Oleme saanud spetsiaalsed arvuti lisaseadmed ja programmid, mis võimaldavad ka nägemispuudelistel arvutiga iseseisvalt töötada. Kui seni said pimedad ja vaegnägijad kogu informatsiooni vaid vähestest punktkirjaraamatutest ja helikassettidelt, siis interneti abil on kättesaadava info hulk praktiliselt piiramatu.
Koolis tegutsevad spordi-, käsitöö- ja muusikaringid. Tehakse koostööd ka Tartu muusikakooliga.
Vahetatakse õpilasrühmi Saksamaa Schleswig-Holsteini kool-keskusega ja Soome Jyväskylä kooliga.
Kaks kolmandikku õpilastest elab õpilaskodus. Õhtupoolne aeg kulub huvialaringide tööks, tundideks ettevalmistamisele ja mitmesugustele üritustele.
Traditsiooniks on kujunenud kooli aastapäeva tähistamine, jõulu- ja kevadpidu, jõululaada läbiviimine, kadrikarneval, emakeelenädal, luuleõhtud, igakuine sünnipäevade tähistamine, veepäev ja suusapäev. Väga heal tasemel on sporditegevus. Märkimisväärseid tulemusi on saavutatud ujumises, suusatamises ja kergejõustikus mitmetel rahvusvahelistel võistlustel sh paraolümpiamängudel.